Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

Vzhľadom na opakujúce sa dopyty týkajúce sa podmienok aplikácie penobetónov SIRCONTEC v zimnom období poskytuje naša spoločnosť toto upresnenie:
1. Pre výber modifikácie penobetónu v zimnom období je dôležité poznať predpokladanú teplotu okolia (atmosféry) a teplotu konštrukcie - merané kontaktne na konštrukcii v mieste aplikácie penobetónu.
2. Teploty uvedené v bode 1. je nutné udržiavať v povolenom rozsahu počas celej doby tuhnutia - od naliatia po nadobudnutie pochôdznej pevnosti - doba, kedy sa dá po povrchu penobetónu chodiť bez jeho poškodenia. 
Od nadobudnutia pochôdznej pevnosti po 28 deň by teplota okolia a konštrukcie nemala klesnúť pod +5°C.
Je nutné pripomenúť, že teploty sa musia v povolenom rozsahu udržiavať aj počas noci a v dňoch pracovného pokoja a voľna.
3. Povolený rozsah teplôt  pre aplikáciu penobetónov SIRCONTEC je +5 až + 30 °C.
4. Teploty a jej vplyv:
    Rozsah teplôt: +15 až +8°C
    Doporučená modifikácia penobetónu SIRCONTEC:
    min PBG 45, optimálne PBG 50, použitie PBG 40 prináša predĺženie doby nábehu pochôdznej pevnosti nad   
    72 hod.
    Vplyvy:
    - nábeh pochôdznej pevnosti oproti teplote 20°C predĺžený aj o 30 %
    - riziko prerušenia hydratačného procesu nie je
    - pokles konečnej pevnosti pod deklarovanú hodnotu nehrozí
    Rozsah teplôt: +8 až +5°C
    Doporučená modifikácia penobetónu SIRCONTEC: PBG 50, v krajnom prípade - napr. PBG 50 / CEM I 42,5R
5. Tu uvedené hodnoty, poznatky a údaje vychádzajú z praktických skúseností pracovníkov spoločnosti SIRCONTEC s následným overením v laboratóriu.
6. Pre dosiahnutie vyššie uvedených hodnôt sa predpokladá použitie komponentov uvedených vo výrobných postupoch SIRCONTEC príslušných pre jednotlivé modifikácie penobetónov SIRCONTEC:
CEM II-B/S 32,5R; penotvorný koncentrát FN1, superplastifikačná prísada FS1
7. Prerušenie hydratačného procesu v dobe nábehu pochôdznej pevnosti má spravidla za následok degradáciu bunkovej štruktúry penobetónu s následnou stratou objemu, poškodením povrchu a výrazným poklesom pevnosti v tlaku.
8. Doporučenia pre aplikáciu penobetónov SIRCONTEC v zimnom období:
    - v každom prípade uzatvorené okná, dvere je možné  v krajnom prípade nahradiť zavesenou geotextíliou
    - teplovzdušný agregát ohrievajúci vzduch nesmie fúkať na povrch aplikovaného penobetónu
    - nosnú konštrukciu podlahy je vhodné ohrievať zdola, pozor na teplotnú zotrvačnosť
    - vplyv nízkej teploty je možné čiastočne kompenzovať použitím zámesovej vody s teplotou max 23°C
 
Všeobecné podmienky výroby a aplikácie penobetónov SIRCONTEC je možné nájsť na http://www.sircontec.sk/na-stiahnutie v TL_110 - Podmienky a pravidlá výroby ľahkých betónov SIRCONTEC.
CMS system RoskaSoft © 2005-2010